Strukturmodell av oppdrettstank. Farger viser trykkfordeling.

Nor-Dan Composites Oppdrettstanker

Strukturmodell av oppdrettstank. Farger viser trykkfordeling.

cDynamics har nylig dimensjonert og designet oppdrettstanker i glassfiber for smoltanlegg. Kunden er Nor-Dan Composites på Evje, og de leverer tankeri flere forskjellige høyder og diametere.

Dimensjonering av oppdrettstanker

cDynamics har nylig dimensjonert og designet oppdrettstanker i glassfiber for smoltanlegg. Kunden er Nor-Dan Composites på Evje, og de leverer tankeri flere forskjellige høyder og diametere. Oppdrettstankene produseres med kombinert bruk av håndopplegg og sprøytestøp. Dette gir en svært effektiv produksjon.Dimensjoneringen av oppdrettstankene baseres på et omfattende regelverk:

  • For-2017-06-19-941 Forskrift om krav til teknisk standard for landbasert akvakulturanlegg for fisk.
  • NS9416 Landbasert akvakultur for fisk – Krav til risiko analyse, prosjektering, utførelse, drift, brukerhåndbok og produktblad.
  • NS-EN 13121-3:2016 Herdeplasttanker og beholdere til bruk over bakken – Del 3: konstruksjon og faglig utførelse.
  • NS-EN 13121-4 GUP-tanker og beholdere over bakkenivå- Del 4: Levering, montering og vedlikehold
  • NS-EN 1998-1-1 Eurocode 8: Design of structures for earthquake resistance
  • NS-EN 1998-1-4 Eurocode 8: Design of structures for earthquake resistance Part 4: Silos, tanks and pipelines.
Oversikt over laster og lastfordeling på oppdrettskar.

Dynamiske laster

Bildet over viser en oversikt over laster som kan virke på oppdrettstanker, og en av dem er såkalt seismisk påvirkning. Det betyr at strukturen må tåle de interne sloshing -bølgene som oppstår ved et jordskjelv. Disse lastene er kompliserte, og beregningene følger Eurocode 8- del 4. Fiskeridirektoratet har laget en egen veileder for disse lastene som er nyttig og informativ, da selve standarden er svært akademisk.

Strukturberegning

For dimensjonering av tankene benytter vi elementmetode-software. Bildet under viser en strukturmodell i programmet HyperWorks. Dimensjoneringen gjøres ved bruk av Tsai-Wu kriteriet, og materialverdier er basert på test.De utførte beregningene dokumenterer tankenes kapasitet både mtp korttidslast som jordskjelv, men også for langtidslasteffekter som siging (creep) i komposittmaterialet. Basert på rapport fra cDynamics kan sakkyndig virksomhet utstede de nødvendige godkjenningene for tankene.

Strukturmodell av oppdrettstank. Farger viser trykkfordeling.